Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

najčastejšie otázky (FAQ)

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky, v prípade, že by ste sa chceli dozvedieť viac, obráťte sa prosím, priamo na odborníkov zo spoločnosti  EUROPLASMA (spenderinfo(at)europlasma.at).

Čo sa deje pri darovaní krvnej plazmy?

Pri odbere plazmy preteká krv sterilnou ihlou do uzavretého jednorázového systému hadičiek. V centrifúge sa krv odstredí - vyfiltruje a krvné zložky sa oddelia od krvnej tekutiny (plazmy). Následne sa krvné zložky vrátia jednorázovou kanylou naspäť do tela darcu a plazma odteká do odberového vaku. Celý proces prebieha za prítomnosti darcu. Počítačom riadený prístroj odvádza plazmu pre darcu veľmi šetrným spôsobom. Darované množstvo plazmy závisí od telesnej hmotnosti darcu a trvá asi 45 min. 

Kto može darovať krvnú plazmu?

Každý človek vo veku od dovŕšenia 18 roku života môže darovať plazmu, keď spĺňa zdravotné požiadavky a jeho telesná hmotnosť dosahuje minimálize 50 kg. K posúdeniu zdravotného stavu sa vyplňuje dotazník a absolvuje pohovor u lekára, ktorý stanoví anamnézu.

Ako často sa môže darovať plazma?

Darovanie plazmy má na organizmus minimálny účinok a preto je možné odobrať plazmu až 50 x do roka. Predsa však existujú predpisy, že medzi dvoma darovaniami musia uplynúť 3 dni. V priebehu 7 dní sa nesmie darovať plazma častejšie ako 2 x a v priebehu 14 dní nie častejšie ako 3 x.

Čo mne osobne prinesie darovanie plazmy?

Darovanie plazmy prináša mnohé výhody. Na jednej strane obdrží darca náhradu výdavkov – darca môže plazmu darovať až 50 x, na druhej strane je darca pod pravidelnou lekárskou kontrolou a je permanentne informovaný o svojom zdravotnom stave.   

Môžem sa pri darovaní plazmy nakaziť?

Nie. Počas celého procesu odberu plazmy sa používa nová sterilná jednorázová súprava. Táto súprava je hygienicky tesne uzavretá. Krv a plazma cirkulujú výlučne v tejto súprave a neprichádzajú do styku s okolím. Neexistuje možnosť prísť do styku s cudzou krvou alebo iným materiálom.  

Aké testy musí absolvovať darovaná krv a plazma?

Na zistenie vhodnosti darcovstva plazmy sú potrebné nasledujúce vyšetrenia: krvný tlak, srdcová frekvencia, telesná teplota, krvný obraz (hematokryt, hemoglobín, obsah celkových bielkovín v krvi). Tieto vyšetrenia sa musia absolvovať pred každým odberom plazmy. Podrobnejšie lekárske vyšetrenie predchádza prvému odberu a potom periodicky každé 4 mesiace. Ďalšie vyšetrenia sa robia predovšetkým k zaisteniu bezpečnosti krvnej plazmy (HBV, HCV, HIV).

Aké následky majú odborné údaje, ktoré nezodpovedajú pravde?

Dajte nám vedieť, ak máte akékoľvek pochybnosti, či ste vhodný darca plazmy. Možno ide o život iných ľudí, odborné údaje, ktoré nezodpovedajú pravde, majú za následok vylúčenie z našich odberových centier. Pri poškodení zdravia iných osôb nemožno vylúčiť trestne-právne následky.  

Čo je polymerázová reťazová reakcia (PCR)?

PCR je nová geneticky technická metóda zisťovania pôvodcu chorôb. Keď vniknú choroboplodné zárodky do krvného riečiska organizmu, imúnitný systém ich odhalí a začne produkovať obranné látky, tzv. protilátky. Kým tieto protilátky možno v krvi dokázať, prejde často niekoľko týždňov. Bežné diagnostické testy rozpoznajú špecificky tieto obranné látky (protilátky) proti choroboplodným zárodkom. Čas, ktorý uplynie od nakazenia človeka až do zistenia protilátok sa nazýva diagnostické okno. Test PCR nediagnostikuje protilátky v organizme, ale samotné choroboplodné zárodky. Choroboplodné zárodky sú dokazateĺné v krvi za podstatne kratší čas. Diagnostické okno sa tým podstatne skráti. Pre príjemcov krvných produktov to predstavuje väčšiu bezpečnosť.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.