Europlasma - darujte plazmu a ... » < strongNajčastejšie otázky (FAQ)

O plazme

Najčastejšie otázky (FAQ)

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky, v prípade, že by ste sa chceli dozvedieť viac, obráťte sa prosím, priamo na odborníkov zo spoločnosti  EUROPLASMA (hainburg[at]europlasma.at). TU nám môžeš oznámiť tvoje prianie na skontaktovanie!

Aký je rozdiel medzi odberom krvi a plazmy?

Plazmu možno darovať omnoho častejšie než krv. Z jedného odberu plazmy sa podľa telesnej hmotnosti dá získať 600 až 850 mililitrov krvnej plazmy. Pri odbere plnej krvi platí, že ženy môžu za rovnaké časové obdobie darovať krv štyrikrát a muži najviac šesťkrát. Už Hippokrates (asi 460-370 rokov pred Kristom) použil terapiu pustenia žilou.

Čo sa deje pri darovaní krvnej plazmy?

Pri odbere plazmy preteká krv sterilnou ihlou do uzavretého jednorázového systému hadičiek. V centrifúge sa krv odstredí - vyfiltruje a krvné zložky sa oddelia od krvnej tekutiny (plazmy). Následne sa krvné zložky vrátia jednorázovou kanylou naspäť do tela darcu a plazma odteká do odberového vaku. Celý proces prebieha za prítomnosti darcu. Počítačom riadený prístroj odvádza plazmu pre darcu veľmi šetrným spôsobom. Darované množstvo plazmy závisí od telesnej hmotnosti darcu a trvá asi 40 - 60 min.

Kto može darovať krvnú plazmu?

Každý človek vo veku od dovŕšenia 18 roku života môže darovať plazmu, keď spĺňa zdravotné požiadavky a jeho telesná hmotnosť dosahuje minimálize 50 kg. K posúdeniu zdravotného stavu sa vyplňuje dotazník a absolvuje pohovor u lekára, ktorý stanoví anamnézu.

Ako často sa môže darovať plazma?

Darovanie plazmy má na organizmus minimálny účinok a preto je možné odobrať plazmu až 50 x do roka. Predsa však existujú predpisy, že medzi dvoma darovaniami musia uplynúť 3 dni. V priebehu 7 dní sa nesmie darovať plazma častejšie ako 2 x a v priebehu 14 dní nie častejšie ako 3 x.

Čo presne je referenčný rok (rok odberu)?

Tvoj osobný rok odberu (referenčný rok) začína v deň tvojho prvého odberu krvnej plazmy v darcovskom centre EUROPLASMA. Tento dátum ostane ako určujúci deň vždy rovnaký, aj keď kvôli rôznym okolnostiam nebudeš môcť dlhšie prísť na odber. V tento deň začína každý rok odpočet tvojich odberov pri čísle „1“.

Prečo darovať plazmu?

Napriek obrovskému medicínskemu pokroku v posledných desaťročiach syntetická výroba ľudskej krvi a teda aj krvnej plazmy nie je možná. Preto musíme mať k dispozícii dostatok ľudskej krvi, aby sme z nej mohli vyrábať produkty na liečbu ochorení, transplantácie orgánov a na záchranu obetí úrazov. Skrátka: Odber plazmy zachraňuje životy - každý z nás môže byť jedného dňa odkázaný na darovanú plazmu.

Čo mne osobne prinesie darovanie plazmy?

Darovanie plazmy prináša mnohé výhody. Na jednej strane obdrží darca náhradu výdavkov – darca môže plazmu darovať až 50 x, na druhej strane je darca pod pravidelnou lekárskou kontrolou a je permanentne informovaný o svojom zdravotnom stave.

Môže darovať plazmu ten, kto ochorel na Covid 19?

Áno, ako si úplne vyliečený/á, znova môžeš darovať plazmu. Musíš však byť 28 dní bez symptómov. Protilátky z plazmy vyliečených ľudí by mali pomôcť tým, ktorí sú chorí.

Aké testy musí absolvovať darovaná krv a plazma?

Na zistenie vhodnosti darcovstva plazmy sú potrebné nasledujúce vyšetrenia: krvný tlak, srdcová frekvencia, telesná teplota, krvný obraz (hematokryt, hemoglobín, obsah celkových bielkovín v krvi). Tieto vyšetrenia sa musia absolvovať pred každým odberom plazmy. Podrobnejšie lekárske vyšetrenie predchádza prvému odberu a potom periodicky každé 4 mesiace. Ďalšie vyšetrenia sa robia predovšetkým k zaisteniu bezpečnosti krvnej plazmy (HBV, HCV, HIV).

Ktoré laboratórne hodnoty sa skúmajú?

Pri každom odbere testujeme krv darcu na hepatitídu A, hepatitídu B, hepatitídu C, HIV a parvovírus B19. V pravidelných odstupoch meriame aj koncentráciu imunoglobulínu G a celkový proteín v tvojej krvi a vytvárame krvný obraz. Laboratórne hodnoty ti na želanie poskytneme aj pre návštevy externých lekárov.

Aké následky majú odborné údaje, ktoré nezodpovedajú pravde?

Dajte nám vedieť, ak máte akékoľvek pochybnosti, či ste vhodný darca plazmy. Možno ide o život iných ľudí, odborné údaje, ktoré nezodpovedajú pravde, majú za následok vylúčenie z našich odberových centier. Pri poškodení zdravia iných osôb nemožno vylúčiť trestne-právne následky.

Je pri darovaní plazmy dôležitá krvná skupina?

Každá krvná skupina môže darovať plazmu. Plazmu možno spracovať bez ohľadu na krvnú skupinu. Krvná skupina sa neurčuje, lebo lieky sa z plazmy vyrábajú nezávisle od nej.

Môžem darovať krv a plazmu?

Vo všeobecnosti je možné pravidelne darovať krv aj krvnú plazmu. Tým sa však menia cykly, v ktorých je možné oddeliť od seba jednotlivé odbery. Kým odstup medzi dvoma odbermi plnej krvi je väčšinou aspoň osem týždňov, odber plazmy ho môže predĺžiť.
Medzi odbermi je potrebné zabezpečiť nasledujúce minimálne odstupy: 
1. Odber plnej krvi a plazmy: 14 dní
2. Odber plnej krvi a trombocytaferéza: 14 dní
3. Odber plazmy a plnej krvi: 48 hodín
4. Odber plazmy a trombocytaferéza: 48 hodín
5. Trombocytaferéza a odber plnej krvi: 48 hodín
6. Trombocytaferéza a odber plazmy: 14 dní

Aj vzhľadom na záťaže pre organizmus a stratu tekutín platí pre kombináciu s odberom plnej krvi iná frekvencia. Informuj, prosím, našich zamestnancov ako aj zamestnancov zariadenia, kam chodíš darovať krv, o svojich odberoch. Takto môžu obe strany zabezpečiť dodržanie predpísaných časových odstupov medzi odbermi.

Akú starostlivosť dostanem pri odbere plazmy?

Počas tvojho odberu je v centre stále prítomný lekár. On vykonáva aj zdravotné prehliadky. Okrem toho sa počas celého tvojho pobytu v našom centre budú o teba starať naši medicínsky vyškolení zamestnanci.

Môže mať odber plazmy vplyv na fyzický výkon?

Po odbere plazmy alebo v dôsledku darcovskej činnosti spravidla nedochádza k obmedzeniu fyzickej výkonnosti.

Majú športovci nejaké obmedzenia?

Odber plazmy nespôsobuje športovcom žiadne komplikácie. Jediné obmedzenie spočíva v tom, že ruku, z ktorej sa robil odber by sme niekoľko hodín bezprostredne po ňom nemali silno mechanicky zaťažovať (napr. dvíhať závažia). Bežné športy ako sú džoging, futbal, fitness tréning atď. možno praktizovať bez obmedzení.

Môže plazmu darovať aj vegetarián?

Áno, vegetariáni znášajú odber plazmy dokonca lepšie než odber krvi, lebo darca na rozdiel odberu krvi, sotva stráca červené krvinky (a tým aj železo). Môže sa však stať, že vegetariáni musia pred svojím prvým odberom plazmy najskôr užiť prípravok s obsahom železa, aby podporili ukladanie železa vo svojom tele. Hodnota hemoglobínu sa odmeria pred každým odberom plazmy a musí dosiahnuť určité hodnoty, aby darcu pripustili k odberu.

Môže človek darovať plazmu, ak má tetovanie alebo si ho nedávno dal urobiť?

Po tetovaní (platí to aj pre obnovenie tetovania) je nutné dodržať štvormesačný odstup, kým môžete darovať plazmu.

Existujú pri odbere plazmy rozdiely medzi mužmi a ženami?

V odbere plazmy je výrazný rozdiel medzi pohlaviami. U žien prebieha spravidla rýchlejšie ako u mužov. Dôvod je nasledovný - ženy majú v pomere skrátka viac krvnej plazmy než muži.

Zatiaľ čo pomer plazmy v krvi mužov je 50 až 59 %, u žien je to 54 až 73 percent. V prípade zložiek krvi je to iné - ženy majú v priemere menej hemoglobínu v krvi.  Tento proteínový komplex obsahujúci železo, viaže kyslík na erytrocyty a vďaka nemu majú červenú farbu - predlžuje proces odberu.

Môžem sa pri darovaní plazmy nakaziť?

Nie. Počas celého procesu odberu plazmy sa používa nová sterilná jednorázová súprava. Táto súprava je hygienicky tesne uzavretá. Krv a plazma cirkulujú výlučne v tejto súprave a neprichádzajú do styku s okolím. Neexistuje možnosť prísť do styku s cudzou krvou alebo iným materiálom.

Je v darcovskom centre WLAN?

Áno, bezplatný WLAN máš v našich centrách k dispozícii. Na prístupové údaje sa opýtaj našich zamestnancov priamo v centre.

Čo je polymerázová reťazová reakcia (PCR)?

PCR je nová geneticky technická metóda zisťovania pôvodcu chorôb. Keď vniknú choroboplodné zárodky do krvného riečiska organizmu, imúnitný systém ich odhalí a začne produkovať obranné látky, tzv. protilátky. Kým tieto protilátky možno v krvi dokázať, prejde často niekoľko týždňov. Bežné diagnostické testy rozpoznajú špecificky tieto obranné látky (protilátky) proti choroboplodným zárodkom. Čas, ktorý uplynie od nakazenia človeka až do zistenia protilátok sa nazýva diagnostické okno. Test PCR nediagnostikuje protilátky v organizme, ale samotné choroboplodné zárodky. Choroboplodné zárodky sú dokazateĺné v krvi za podstatne kratší čas. Diagnostické okno sa tým podstatne skráti. Pre príjemcov krvných produktov to predstavuje väčšiu bezpečnosť.

Čo je odber trombocytov?

Krv pozostáva z tekutej časti, plazmy a tvarovaným prvkov, červených a bielych krviniek ako aj trombocytov (= krvných doštičiek).

Trombocyty sú dôležité pre zrážanie krvi, bez týchto buniek by človek neprežil, lebo napr. rany by neprestali krvácať.

Dobrovoľní darcovia môžu darovať trombocyty podobne ako plazmu, rozdiely sú nasledovné: 

  • trvá to o čosi dlhšie, približne 50 - 70 minút (pričom aj náhrada nákladov je primerane vyššia), krvi cirkulujúcej mimo tela je menej ako pri odbere plazmy a tiež sa používa iný druh prístroja.
  • Vrecko s odobratými trombocytmi má objem 300 ml. Toto vrecko sa po odbere ožiari, aby sa vyhubili prípadné patogény. Keďže trombocyty vydržia len niekoľko dní, odbery sa okamžite doručia do nemocníc.

Na čo sa používajú koncentráty trombocytov?

  • Ide o pohotovostný liek. Je potrebný v prípade, že na základe nízkych hodnôt trombocytov hrozí u pacienta krvácanie, čo môže platiť pre rôzne klinické obrazy. Napr. pri krvácaní po zraneniach (spolu s konzervovanou krvou), u onkologických pacientoch v rámci liečby cytostatikami alebo ak je pri poškodeniach kostnej drene znížená produkcia doštičiek.
  • Pri každom darcovi plazmy kontrolujeme, či je možný aj odber trombocytov, predpokladom je dostatočná východisková hodnota trombocytov.
  • Ak by si mal/a záujem o odber trombocytov, opýtaj sa nášho lekára. Na odber trombocytov je potrebný predchádzajúci aspoň jeden odber plazmy.
  • Krvné doštičky je možné darovať iba v Darcovskom centre Viedeň 9.

Naše darcovské centrá

Darovanie plazmy v Rakúsku

Viedeň 9. okres
Tel.: +43 1 319 53 63

Retz
Tel.: +43 2942 20 333

Seiersberg
Tel.: +43 316 29 33 33

Viedeň 21. okres
Tel.: +43 1 908 11 00

Hainburg an der Donau
Tel.: +43 2165 52 024

Leoben
Tel.: +43 3842 44 404

St. Pölten
Tel.: +43 2742 90 333

Kittsee
Tel.: +43 2143 34 388

Oberwart
Tel.: +43 3352 22 555